• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  ُسید محی الدین
:  خلخالی
:  مرد
:  sm.khalkhali@yahoo.com
:  ُسید محی الدین
:  خلخالی
:  مرد
:  sm.khalkhali@yahoo.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه