• مشخصات
  • مشخصات نماینده سازمان
  • تقاضاهای پژوهش
:   وزارت ورزش و جوانان
:   دولتی
:   http://faslname.msy.gov.ir
ایران ، تهران ، تهران
:  زهرا
:  کمالیان
:  strategic.studies@msy.gov.ir