• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  جواد
:  اسدی
:  مرد
:  javad.asadi.1982@gmail.com
نشانی: ایران ، تهران
:  جواد
:  اسدی
:  مرد
:  javad.asadi.1982@gmail.com
نشانی: ایران ، تهران

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • مهندسی صنایع