• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  محمدرضا
:  مهرآزما
:  مرد
:  m_mehrazma@yahoo.com
نشانی: ایران ، تهران
:  محمدرضا
:  مهرآزما
:  مرد
:  m_mehrazma@yahoo.com
نشانی: ایران ، تهران

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • امنیت فناوری اطلاعات
  • تشخیص جمعی crowd sensing
  • داده کاوی
  • اینترنت اشیا