• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  مهرداد
:  احمدی کمرپشتی
:  مرد
:  mehrdad.ahmadi.k@gmail.com
نشانی: ایران ، مازندران
:  مهرداد
:  احمدی کمرپشتی
:  مرد
:  mehrdad.ahmadi.k@gmail.com
نشانی: ایران ، مازندران

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • مهندسی برق و الکترونیک