• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  محدثه
:  قلی زاده امیرآباد
:  زن
:  mohadese.gholizadeh1991@gmail.com
نشانی: ایران ، خراسان شمالی
:  محدثه
:  قلی زاده امیرآباد
:  زن
:  mohadese.gholizadeh1991@gmail.com
نشانی: ایران ، خراسان شمالی

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • مطالعات زنان
  • علوم سیاسی
  • جامعه شناسی
  • اقتصاد