• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  مونا
:  فخارى
:  زن
:  munafakhari@yahoo.com
نشانی: ایران ، تهران
:  مونا
:  فخارى
:  زن
:  munafakhari@yahoo.com
نشانی: ایران ، تهران

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه