• مشخصات
  • مشخصات نماینده سازمان
  • تقاضاهای پژوهش
:   شرکت گاز استان زنجان
:   دولتی
:   http://nigc-zanjan.ir
ایران ، زنجان ، زنجان
:  سیدحمیدرضا
:  امیری
:  pajoohesh@nigc-zanjan.ir