• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  مهدیه
:  عربشاهی دلویی
:  زن
:  mahdieh.arabshahi@gmail.com
نشانی: ایران ، خراسان رضوی
:  مهدیه
:  عربشاهی دلویی
:  زن
:  mahdieh.arabshahi@gmail.com
نشانی: ایران ، خراسان رضوی

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • اقتصاد