• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  مجید
:  شعبانی
:  مرد
:  majid.shabani@live.com
نشانی: ،
:  مجید
:  شعبانی
:  مرد
:  majid.shabani@live.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • علوم کامپیوتر،‌مهندسی نرم افزار