• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  حسن
:  حاجی فتحعلی
:  مرد
:  h.hajifatheali@znu.ac.ir
نشانی: ،
:  حسن
:  حاجی فتحعلی
:  مرد
:  h.hajifatheali@znu.ac.ir
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه