• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  جعفر
:  بنار
:  مرد
:  jaafar.banar@aut.ac.ir
:  جعفر
:  بنار
:  مرد
:  jaafar.banar@aut.ac.ir

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه