• مشخصات
 • پیشنهادیه‌ها
 • مشخصات تحصیلی
 • پژوهش‌ها
 • موضوع‌های مورد علاقه
:  اکرم
:  نوروزی
:  زن
:  am_norozi@yahoo.com
نشانی: ،
:  اکرم
:  نوروزی
:  زن
:  am_norozi@yahoo.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

 • جغرافیا
 • مطالعات شهری
 • شهرسازی
 • تاب آوری شهری
 • بحران های شهری
 • طر ح های توسعه شهری
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • اوقات فراغت، سرگرمی، ورزش، گردشگری و هتلداری