• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  امیر
:  وزینی طاهر
:  مرد
:  vazinitaher@gmail.com
نشانی: ایران ، همدان
:  امیر
:  وزینی طاهر
:  مرد
:  vazinitaher@gmail.com
نشانی: ایران ، همدان

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • بهداشت، سیاستها و خدمات بهداشتی
  • آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی
  • اوقات فراغت، سرگرمی، ورزش، گردشگری و هتلداری
  • علوم ورزشی
  • روانشناسی کاربردی
  • روانشناسی تربیتی