• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  آرزو
:  فرایی
:  زن
:  dreamwish71@yahoo.com
نشانی: ایران ، تهران
:  آرزو
:  فرایی
:  زن
:  dreamwish71@yahoo.com
نشانی: ایران ، تهران

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • ژنتیک و وراثت
  • بیوشیمی و زیست شناسی ملکولی