• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  علی
:  فراهانی
:  مرد
:  cpt.mazi@gmail.com
نشانی: ایران ، مرکزی
:  علی
:  فراهانی
:  مرد
:  cpt.mazi@gmail.com
نشانی: ایران ، مرکزی

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • علوم کامپیوتر،‌مهندسی نرم افزار
  • علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی