• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  منصور
:  سلطانی نژاد
:  مرد
:  m.soltani1991@yahoo.com
:  منصور
:  سلطانی نژاد
:  مرد
:  m.soltani1991@yahoo.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه