• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  سید مهدی
:  هاشمی
:  مرد
:  st_m.hashemi@urmia.ac.ir
:  سید مهدی
:  هاشمی
:  مرد
:  st_m.hashemi@urmia.ac.ir

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه