• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  سعید
:  جعفری
:  مرد
:  saeidjafari70@outlook.com
نشانی: ،
:  سعید
:  جعفری
:  مرد
:  saeidjafari70@outlook.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • مهندسی صنایع
  • مدیریت