• مشخصات
  • مشخصات نماینده سازمان
  • تقاضاهای پژوهش
:   شركت آب و فاضلاب شهري استان يزد
:   خصوصی
:   http://abfayazd.ir/
ایران ، یزد ، یزد
:  بي بي سعيده
:  تابافر
:  s.tabafar@gmail.com