• مشخصات
  • مشخصات نماینده سازمان
  • تقاضاهای پژوهش
:   شرکت آب منطقه ای تهران
:   دولتی
:   http://www.thrw.ir
ایران ، تهران ، تهران
:  ام کلثوم
:  درویشی
:  tahghighat.karbordi@gmail.com

تقاضاهای پژوهش