• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  یدالله
:  جوادی
:  مرد
:  javadispecial@gmail.com
نشانی: ،
:  یدالله
:  جوادی
:  مرد
:  javadispecial@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • شیمی کاربردی
  • شیمی فیزیک
  • شیمی آلی
  • شیمی تجزیه
  • الکتروشیمی