• مشخصات
 • پیشنهادیه‌ها
 • مشخصات تحصیلی
 • پژوهش‌ها
 • موضوع‌های مورد علاقه
:  احمد
:  پیشه ور
:  مرد
:  ahmadpishevar@ut.ac.ir
نشانی: ایران ، آذربایجان غربی
:  احمد
:  پیشه ور
:  مرد
:  ahmadpishevar@ut.ac.ir
نشانی: ایران ، آذربایجان غربی

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

 • مطالعات شهری
 • مطالعات ناحیه ای
 • مطالعات قوم شناختی
 • مطالعات شهری
 • روابط بین الملل
 • مطالعات فرهنگی
 • جغرافیا
 • علوم سیاسی
 • ارتباط شناسی (علوم اجتماعی)، علوم ارتباطات