• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  علی
:  حسن پور
:  مرد
:  a.hassanpour.a65@gmail.com
نشانی: ،
:  علی
:  حسن پور
:  مرد
:  a.hassanpour.a65@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی
  • ارتباط شناسی (علوم اجتماعی)، علوم ارتباطات