• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  رضا
:  رفیعی
:  مرد
:  re.rafiei@gmail.com
نشانی: ایران ، تهران
:  رضا
:  رفیعی
:  مرد
:  re.rafiei@gmail.com
نشانی: ایران ، تهران

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • انرژی و سوخت
  • مهندسی محیط زیست
  • مهندسی مکانیک
  • فیزیک هسته ای
  • علوم و فناوری هسته ای