• مشخصات
  • مشخصات نماینده سازمان
  • تقاضاهای پژوهش
:   شرکت آب منطقه ای استان گلستان
:   دولتی
:   http://www.gsrw.ir
ایران ، گلستان ، گرگان
:  سیدمهدی
:  سیدکلبادی
:  iranian.researchers@chmail.ir