• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  علیرضا
:  طاوسی
:  مرد
:  tavousi@tabrizu.ac.ir
:  علیرضا
:  طاوسی
:  مرد
:  tavousi@tabrizu.ac.ir

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه