• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  فواد
:  خسروشاهی
:  مرد
:  foadkhosrowshahi@gmail.com
:  فواد
:  خسروشاهی
:  مرد
:  foadkhosrowshahi@gmail.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه