• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  فاطمه
:  میوانه
:  زن
:  fmayvaneh@yahoo.com
نشانی: ایران ، خراسان رضوی
:  فاطمه
:  میوانه
:  زن
:  fmayvaneh@yahoo.com
نشانی: ایران ، خراسان رضوی

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • جغرافیای پزشکی
  • اقلیم شناسی زیستی
  • اقلیم شناسی پزشکی