• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  رسول
:  یزدان جو
:  مرد
:  rasoulyazdanjo@chmail.ir
:  رسول
:  یزدان جو
:  مرد
:  rasoulyazdanjo@chmail.ir

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه