• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  مجید
:  اعتصامی
:  مرد
:  etesami.system@gmail.com
:  مجید
:  اعتصامی
:  مرد
:  etesami.system@gmail.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه