• مشخصات
 • پیشنهادیه‌ها
 • مشخصات تحصیلی
 • پژوهش‌ها
 • موضوع‌های مورد علاقه
:  سعید
:  حاجی پور
:  مرد
:  saeid.hajipoor@gmail.com
نشانی: ،
:  سعید
:  حاجی پور
:  مرد
:  saeid.hajipoor@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

 • کسب و کار ، بازرگانی
 • علوم سیاسی
 • حمل و نقل
 • بازرگانی و امور مالی
 • برنامه ریزی و توسعه
 • تاریخ و فلسفه علم
 • اقتصاد