• مشخصات
  • مشخصات نماینده سازمان
  • تقاضاهای پژوهش
:   سازمان هواپيمايي كشوري
:   دولتی
:   http://www.cao.ir
ایران ، تهران ، تهران
:  محمد
:  اميني
:  m-amini@cao.ir