• مشخصات
  • مشخصات نماینده سازمان
  • تقاضاهای پژوهش
:   شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
:   دولتی
:   http://info@tpph.ir
ایران ، تهران ، تهران
:  حسن
:  مبارکی
:  hmobaraki62@gmail.com