• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  زهره
:  کریمی فر
:  زن
:  zohreh_karimifar@yahoo.com
:  زهره
:  کریمی فر
:  زن
:  zohreh_karimifar@yahoo.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه