• مشخصات
 • پیشنهادیه‌ها
 • مشخصات تحصیلی
 • پژوهش‌ها
 • موضوع‌های مورد علاقه
:  حمید
:  عمونیا
:  مرد
:  h.amouniya@modares.ac.ir
نشانی: ایران ، مازندران
:  حمید
:  عمونیا
:  مرد
:  h.amouniya@modares.ac.ir
نشانی: ایران ، مازندران

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

 • مکانیابی سیستماتیک
 • جغرافیا
 • جغرافیای طبیعی
 • مدیریت منابع آب
 • پهنه بندی فرسایش
 • RS
 • GIS
 • ژئومورفولوژی و مدیریت محیط
 • آمایش سرزمین