• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  روح الله
:  ترکمانی
:  مرد
:  rtorkamani@std.du.ac.ir
:  روح الله
:  ترکمانی
:  مرد
:  rtorkamani@std.du.ac.ir

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه