• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  علی
:  سنایی
:  مرد
:  sanaei@live.com
نشانی: ایران ، آذربایجان شرقی
:  علی
:  سنایی
:  مرد
:  sanaei@live.com
نشانی: ایران ، آذربایجان شرقی

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • مطالعات ناحیه ای
  • مطالعات محیطی
  • مطالعات شهری
  • برنامه ریزی و توسعه