• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  علیرضا
:  نوروزی
:  مرد
:  nouruzi@gmail.com
نشانی: ایران ، تهران
:  علیرضا
:  نوروزی
:  مرد
:  nouruzi@gmail.com
نشانی: ایران ، تهران

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • اطلاعات و اسناد پزشکی
  • علوم اجتماعی (میان رشته ای)
  • مدیریت
  • علوم اطلاعات ، کتابداری و دانش شناسی
  • ارتباط شناسی (علوم اجتماعی)، علوم ارتباطات
  • فناوری اطلاعات