• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  سرور
:  رمضانپور
:  زن
:  ramezanpour@kntu.ac.ir
نشانی: ایران ، تهران
:  سرور
:  رمضانپور
:  زن
:  ramezanpour@kntu.ac.ir
نشانی: ایران ، تهران

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • شیمی دارویی
  • سنتز مولکول های شیمیایی
  • سنتز داروها