• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  مصطفی
:  ابراهیمی
:  مرد
:  most.ebrahimi@gmail.com
نشانی: ایران ، خراسان رضوی
:  مصطفی
:  ابراهیمی
:  مرد
:  most.ebrahimi@gmail.com
نشانی: ایران ، خراسان رضوی

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • کسب و کار ، بازرگانی
  • روابط صنعتی و کارگری ، اقتصاد کار
  • امور اداری
  • برنامه ریزی و توسعه
  • بازرگانی و امور مالی
  • اقتصاد