• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  علی
:  خداویردی پور
:  مرد
:  kh.ali@modares.ac.ir
نشانی: ایران ، تهران
:  علی
:  خداویردی پور
:  مرد
:  kh.ali@modares.ac.ir
نشانی: ایران ، تهران

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • بازرگانی و امور مالی
  • اقتصاد