• مشخصات
 • پیشنهادیه‌ها
 • مشخصات تحصیلی
 • پژوهش‌ها
 • موضوع‌های مورد علاقه
:  saeed
:  navaei
:  مرد
:  saeid_navaiy@yahoo.com
نشانی: ایران ، تهران
:  saeed
:  navaei
:  مرد
:  saeid_navaiy@yahoo.com
نشانی: ایران ، تهران

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

 • مطالعات شهری
 • مطالعات زنان
 • مطالعات خانواده
 • مسایل اجتماعی
 • مدیریت
 • کسب و کار ، بازرگانی
 • علوم اجتماعی (میان رشته ای)
 • سوء مصرف مواد (خدمات اجتماعی)
 • سالمندی (خدمات اجتماعی)
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی اجتماعی
 • روانشناسی ، روانکاوی
 • جرم شناسی، بزهکاری
 • جمعیت شناسی
 • جامعه شناسی
 • تاریخ علوم اجتماعی
 • اقتصاد
 • بهداشت، سیاستها و خدمات بهداشتی
 • بازرگانی و امور مالی
 • اوقات فراغت، سرگرمی، ورزش، گردشگری و هتلداری
 • امور اداری
 • ارتباط شناسی (علوم اجتماعی)، علوم ارتباطات