• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  مریم
:  حیدرزاده
:  زن
:  heydarzadeh1390@yahoo.com
نشانی: ایران ، تهران
:  مریم
:  حیدرزاده
:  زن
:  heydarzadeh1390@yahoo.com
نشانی: ایران ، تهران

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • بهداشت عمومی، محیطی و حرفه ای
  • مدیریت
  • کسب و کار ، بازرگانی
  • برنامه ریزی و توسعه
  • بازرگانی و امور مالی