• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  بهاره
:  طالبی
:  زن
:  talebi.bahareh.umz@gmail.com
نشانی: ایران ، اصفهان
:  بهاره
:  طالبی
:  زن
:  talebi.bahareh.umz@gmail.com
نشانی: ایران ، اصفهان

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • حسابداری
  • اقتصاد
  • بازرگانی و امور مالی