• مشخصات
 • پیشنهادیه‌ها
 • مشخصات تحصیلی
 • پژوهش‌ها
 • موضوع‌های مورد علاقه
:  پریسا
:  توکلی
:  زن
:  parisa.tavakolli@yahoo.com
نشانی: ایران ، تهران
:  پریسا
:  توکلی
:  زن
:  parisa.tavakolli@yahoo.com
نشانی: ایران ، تهران

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

 • انرژی و سوخت
 • بیوشیمی و زیست شناسی ملکولی
 • بهداشت، علوم و خدمات بهداشتی
 • ایمنی شناسی
 • آبستنی و زایمان ، جنین شناسی
 • آلرژی
 • انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی
 • بهداشت، سیاستها و خدمات بهداشتی