• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  سمیه
:  آقایان
:  زن
:  somayeh.aghayan@gmail.com
نشانی: ،
:  سمیه
:  آقایان
:  زن
:  somayeh.aghayan@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • مدیریت
  • مدیریت دانش
  • بازاریابی
  • روابط عمومی
  • مدیریت رسانه