• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  سهیلا
:  شکرالله زاده
:  زن
:  shokrollahzadeh@irost.ir
:  سهیلا
:  شکرالله زاده
:  زن
:  shokrollahzadeh@irost.ir

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه