• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  سیدعزالدین
:  قریشی مکری
:  مرد
:  vakildaftar@gmail.com
نشانی: ،
:  سیدعزالدین
:  قریشی مکری
:  مرد
:  vakildaftar@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه