• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  منوچهر
:  جوادی‌وند
:  مرد
:  manuchehr.javadivand@gmail.cm
:  منوچهر
:  جوادی‌وند
:  مرد
:  manuchehr.javadivand@gmail.cm

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه